วัด คือ โรงเรียนสอนกรรมฐาน
เห็นแสงสว่างทางใจ สัมผัสธรรมชาติ